Disclaimer

Samen & Co BV

Versie 2.0 (1 augustus 2014)

Alle pagina’s op deze server: Copyright © Samen & Co.
Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.derelatieballon.nl berusten bij Samen & Co, haar klanten of haar partners. Alle rechten met betrekking tot namen en logo's berusten bij de respectievelijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samen & Co informatie (hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden en html-codes) in enige vorm of op welke andere wijze ook, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar te achten bronnen. Samen & Co staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan worden beschouwd als een bron van algemene informatie, maar nooit als een door Samen & Co op naam gegeven advies. Samen & Co is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Samen & Co sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. Samen & Co sluit onder meer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Samen & Co wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) opslaan of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Samen & Co.

De standpunten en meningen van de auteurs van de pagina’s op deze server zijn niet per definitie een weergave of afspiegeling van die van Samen & Co. Bij wijze van dienstverlening heeft Samen & Co verwijzingen naar externe websites opgenomen. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Samen & Co heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Samen & Co is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door het gebruik van bovengenoemde informatie, producten of diensten. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Samen & Co geeft geen enkele garantie omtrent het functioneren, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Gebruiksvoorwaarden
De lezers van dit elektronische medium dienen op de werken in dit elektronische archief dezelfde beginselen van redelijk gebruik toe te passen als die zij op een in gedrukte vorm gepubliceerd archief zouden toepassen. Deze werken en foto’s mogen online worden geraadpleegd en voor persoonlijk gebruik worden gedownload, en de URL’s van documenten (die afkomstig zijn van deze server) mogen in andere elektronische documenten worden opgenomen. De tekst zelf mag niet voor commerciële doeleinden (in gedrukte of elektronische vorm) worden gepubliceerd, geredigeerd of anderszins worden gewijzigd zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur is verkregen.

Evenals bij gedrukte materialen dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen bij het citeren van of verwijzen naar teksten om te verzekeren dat de standpunten, meningen en argumenten van de auteur een juiste weergave zijn van die in het oorspronkelijke werk. Eventuele vragen over deze voorwaarden kun je per e-mail verzenden naar info@derelatieballon.nl

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Samen & Co behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.


Cookies en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Samen & Co spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt dan kun je e-mailen naar: info@derelatieballon.nl